Samaj aur Vyakti
Vimarsha: Talk by Shri Swami Avdheshanand Giri ji Maharaj, Acharya Mahamandaleshwar of the Juna Akhara on ‘Desh, Samaj aur Vyakti’

The Vivekananda International Foundation (VIF), New Delhi, hosted its monthly event, Vimarsha, on in the commemoration of 125th years of Swami Vivekananda's Chicago Speech. The topic was ‘Desh, Samaj aur Vyakti’ and to speak on the topic, Swami A....

Contact Us